Landschapsbeheer Flevoland

12 maart 2015
 

Klussen voor de otter

Klussen voor de otter

Leden van de otter-beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging hebben op 21 maart hun landelijke bijeenkomst in het Natuurpark Lelystad. Een dag vol lezingen over deze bijzondere zoogdiersoorten maar ook een dag dat deze leden actief aan de slag willen. Samen gaan ze de  otterplanken onder de Larserweg optimaliseren en vervangen.

In Flevoland loopt nu een klein aantal otters in het wild rond. De dieren zijn nakomelingen van het herintroductieprogramma van de Weerribben-Wieden en hebben op eigen gelegenheid Flevoland bereikt. Langs de grote vaarten en in de grotere waterrijke natuurgebieden worden nu regelmatig sporen van dit nachtactieve dier gevonden.
Otters kunnen per nacht grote afstanden afleggen en dat is een risicovolle onderneming. De belangrijkste doodsoorzaak in Nederland is dan ook het verkeer: bijna een derde van alle dieren wordt jaarlijks overreden. Vooral de locaties waar waterwegen de autowegen kruisen vormen een bedreiging. Maatregelen rond deze kruisingen kunnen het aantal verkeerslachtoffers sterk beperken. Hoewel otters uitstekend kunnen zwemmen maken otters dankbaar gebruik van loopplanken die aangebracht zijn in de duikers onder de autoweg. Ze hebben dan veel minder de neiging om de watergang te verlaten en via de autoweg naar de andere zijde van de duiker te lopen.

In Flevoland vormen de kruisingen van grote waterwegen en grote wegen meestal weinig problemen omdat deze kruisingen in het verleden ruim zijn opgezet. Dieren kunnen dan makkelijk onder de weg door. Meer problemen veroorzaken de kruisingen van wegen met kleinere watergangen. Hier zijn vaak duikers gebruikt. Lang niet alle duikers in Flevoland zijn voorzien van loopplanken voor otters en andere dieren. De duiker aan de Larserweg is een goede uitzondering en bestaat al zeker 10 jaar. Onderhoud aan deze planken is nodig en het biedt ook de kans om verbeteringen aan de constructie te brengen.
Landschapsbeheer Flevoland heeft samen met de wegeigenaar (Provincie) een plan opgesteld om de planken te vervangen en het functioneren te verbeteren. Op 21 maart zullen de leden van de otter- en beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging hun lezingendag afsluiten met het monteren van de nieuwe planken zodat aan het eind van de dag een verbeterde ottervoorziening is gerealiseerd.
Voor Landschapsbeheer is dit tevens de eerste faunavoorziening die in het kader van haar succesvolle crowdfundingsactie ‘Otterplanken voor de otter’ wordt gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland,
Jeroen Reinhold of Jan Nagel 0320-294939.