Landschapsbeheer Flevoland

 

Aandacht voor erfgoed

Als bewoners van Flevoland zijn we er aan gewend om op de voormalige zeebodem te leven. Maar waar ter wereld worden er zulke grote gebieden drooggelegd en vervolgens ontgonnen en ingericht?  In Flevoland zijn dan ook allerlei bijzondere constructies te vinden die speciaal zijn ontworpen en zo getuigen van de unieke ontstaansgeschiedenis.  

Watererfgoed op de agenda
Waterschap Zuiderzeeland gaat zich ook op het erfgoed richten en heeft Landschapsbeheer gevraagd om een eerste verkenning te doen naar het watererfgoed in Flevoland.
Er is voor een getrapte benadering gekozen.  De eerste stap beoogt het maken van een uitgebreide lijst van elementen met mogelijke cultuurhistorische waarde, samenhangend met het systeem van vaarten, tochten en dijken in Flevoland. Dit is een forse klus. Alleen al aan dijken rondom Flevoland ligt er 208 kilometer! Die loop je niet even na.  Daarom zijn er werksessies georganiseerd waar medewerkers van het waterschap en van andere relevante organisaties informatie hebben aangedragen over een keur aan elementen, van duikers tot het aanvoersysteem van water in de oostrand van de Noordoostpolder. 
De zo ontstane lijst van al dit erfgoed is van belang om het behoud van deze elementen ook bij andere eigenaren te agenderen, zoals de provincie en de gemeentes. De tweede fase van de verkenning is gericht op de elementen die bij het waterschap zelf in eigendom zijn.  Alle verzamelde gegevens worden vastgelegd in kaarten en in een rapport.

Het rapport is hier te vinden.