Landschapsbeheer Flevoland

 

Natuur op uw erf

Boomholten
Een groot deel van het bomenbestand in Flevoland verkeert inmiddels in een vroeg volwassen stadium. Ook de beplanting op de erven. Met het ouder worden ontstaan door verschillende oorzaken ook holten in de bomen, zowel in levende als in dode bomen. 

Lees meer over boomholten  of bekijk de informatieve poster over boomholten op het natuurerf.

Zwaluwen
Begin april komen de eerste boeren- en huiszwaluwen vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika terug om in Nederland te broeden. Eerst een enkele, maar vanaf half april tot in mei arriveren ze in grote getale. 

Zwaluwen hebben een voorkeur voor open, landelijk gebied met lage vegetatie en water in de buurt. Erven bieden vaak geschikte broedplekken, hoewel de moderne stallen vaak niet meer toegankelijk zijn voor zwaluwen en op veel boerenerven door schaalvergroting en verharding de rommelhoekjes met ruige begroeiing zijn verdwenen. Met een beetje hulp kunnen ze toch een plekje op het erf krijgen.

Lees meer over zwaluwen of bekijk de informatieve poster over zwaluwen op het erf.

Insectvriendelijk maaibeheer

Sinusmaaibeheer kan je ook slingerend maaibeheer noemen. Door elke keer in wisselende patronen (sinussen) te maaien, ontstaat er een maximum aan variatie, met delen die jaarrond of zelfs meerdere jaren overstaan en stukken die 3-4 keer per seizoen worden gemaaid. Zo blijven er op elk moment van het jaar bloeiende planten binnen vliegafstand staan, waar solitaire bijen en andere insecten nectar en

stuifmeel kunnen verzamelen. Bijkomend voordeel van deze speelse manier van gefaseerd maaien is, dat in het terrein van vrijwel elke plantensoort exemplaren aanwezig zijn, die hun cyclus t/m de zaadvorming kunnen voltooien.

Lees meer over sinusmaaibeheer of bekijk de informatieve poster.